Symtom och behandling av hjärntomvern

Bland de sjukdomar som är förknippade med förekomst av patologiska tumörer, kallad grotta. Detta är en sällsynt sjukdom som uppstår på grund av störningar under perioden med embryonal utveckling. Det borde ta reda på vad det står ut och vad som är farligt.

Innehållet

Vad är

Sådana neoplasier bildas i alla delar av kroppen där det finns blodkärl. Men oftare bildas de i hjärnan och ryggmärgen.

Det andra namnet på patologi är cavernous angiom. Det är en vaskulär tumör. Det bildas i lymfatiska utrymmen eller på blodkärlen.

Inuti denna tumör finns håligheter av rätt form (hålrum) - tomma eller fyllda med blod. De kan vara singel och flera. Ytan på tumören är kuperad, med en blåaktig tings.

Ett cavernom kännetecknas av en godartad karaktär, men kan påverka hjärnans funktion. Människor med denna sjukdom har problem med social anpassning. Också på grund av en tumör finns risk för blödning.

form

De bestäms beroende på tumörens placering. Det finns cavernom:

 1. Frontal lobe. Neoplasmer bildas i hjärnans främre områden. På grund av dem finns det svårigheter med beteendet hos en person och hans anpassning i samhället, han kan inte styra sina känslor. Dessutom finns det nedsatt minne och rörlighet.
 2. Vänster temporal lobe. Cavernoma, som ligger i detta område, provocerar hörsel- och talförlust. Det är svårt för en patient att uppfatta och memorera information under en konversation, men han lyckas inte att bygga fraser.
 3. Rätt temporal lobe. På grund av en sådan neoplasi förlorar en person förmågan att känna igen ljud. Sådana patienter känner inte igen sina älskade röst och kända ljudsignaler.
 4. Crown. Vid framväxt av ett cavernom i en parietalzon hos patienten observeras intellektuell frustration. Han kan inte klara av enkla matematiska problem, kan inte göra logiska bedömningar.
 5. Lillhjärnan. Deras närvaro leder till försämrad samordning och gång. Patienten har ofta konvulsioner, hans gång blir ojämn, han kan felaktigt hålla huvudet.

Dessutom kan cavernom bildas i ryggraden. Tecknen är svåra att bestämma typen av sjukdom, för det är nödvändigt att genomföra en undersökning.

skäl

De exakta orsakerna till cavernom har inte fastställts. Denna patologi börjar utvecklas under perioden av fostrets bildande i livmodern.

Cavernous angioma i hjärnans behandling och diagnos

Cavernösa angiom (kavern, kavernösa missbildningar) hör till gruppen av intrakraniella vaskulära utvecklingsavvikelser, vilka är störningar i bildandet av det vaskulära nätverket som uppstår under fosterutveckling. Dessa medfödda onormala kärlformationer tenderar att proliferera över tiden. Ofta sker denna patologi i släktingar, vilket indikerar en genetisk predisposition.

Symptom på cavernous angiom

Patienten får inte ha några symtom, även om det ofta finns huvudvärk, anfall eller andra brandproblem, såsom nedsatt motor eller sensoriska funktioner. Oftast är uppkomsten av symtom på grund av blödningar, vilket kan uppstå både inom det cavernösa angiomet och i den omgivande hjärnvävnaden. Beroende på svårighetsgrad av blödning används konservativ behandling eller operation, vilket kommer att beskrivas nedan.

Cavernous angiom av höger frontal lobe. På en dator tomogram utan kontrastförbättring ses en stor heterogen formation i frontalloben till höger. Utbildning präglas av en hög röntgendensitet i dess centrala del och en diffus ökad densitet på periferin på grund av närvaron av förkalkningar i formationen och små blödningar.

Vaskulära missbildningar i hjärnan

Typer av kärlsjukdomar varierar beroende på deras makro- och mikroskopiska egenskaper. Vanligtvis delas intrakraniella vaskulära missbildningar in i följande 4 grupper:

 • Kapillär missbildningar (eller telangiectasias)
 • Cavernösa missbildningar (cavernous angiomas / hemangiomas)
 • Venösa missbildningar
 • Felaktigheter med arteriovenösa shunts

Enligt en ny klassificering tillsattes 2 fler kategorier: arteriella missbildningar (utan att bilda en arterio venös shunt) och blandade missbildningar.

Cavernom kan detekteras i något område i hjärnan, eftersom de kan inträffa var som helst längs kärlbädden. Ibland finns intrakraniella extracerebrala cavernösa angiom, men de är ganska sällsynta. Cavernösa angiom finns också ibland i ryggmärgen, oftast i kombination med flera kärlsjukdomar i hjärnan.

Hjärnans kärnösa angiom: behandling

De flesta håligheter kräver ingen aktiv behandling. Det krävs enbart dynamisk observation under lång tid. Kirurgisk ingrepp kan krävas vid symptom som vanligen orsakas av blödningar i hjärnvävnaden som omger cavernet. Vid upprepade blödningar som detekteras av CT eller MR, är sjukhusvård nödvändig i ett neurokirurgiskt sjukhus med ytterligare ett beslut om kirurgisk ingrepp.

Kirurgi för cavernous angiom

Eftersom cavernom klart avgränsas från omgivande vävnader och omges av glia, är deras kirurgiska borttagning en relativt enkel uppgift. Kontrollen av blodförlust är också ganska förenklad, eftersom blodflödet i de patologiska kärlen är långsammare jämfört med vad som vanligtvis förväntas med excisionen av vällevererat blod.

Detektion av cavernösa angiom

Trots det faktum att cavernösa angiom visualiseras med beräknad tomografi (CT), är denna metod inte valfri metod: faktum är att de uppenbarade tecknen vid CT-undersökning inte bara kan motsvara cavernös angiom utan även bland andra möjliga alternativ dåligt differentierad tumör.

Känsligheten för magnetisk resonansavbildning (MRI) är mycket högre på grund av en högre kontrastupplösning, liksom en större förmåga att visa det aktuella blodet och dess sönderfallsprodukter. Kombinationen av olika MRI-puls-sekvenser löste i stor utsträckning problemet med felaktiga diagnoser eller otillräcklig detektering av cavernösa angiom, eftersom dessa strukturer har ganska specifika tecken på MR.

Gör en MR-av hjärnan i St Petersburg

CT och MR kan användas för att dynamiskt övervaka patienter med redan diagnostiserade cavernösa angiom, särskilt i fall där det finns risk för blödning. Även om en MRT av cavernösa angiom inte förutsäger förekomsten av blödning är MRI den metod som valts för långvarig uppföljning av patienter med cavernösa angiom samt för undersökning av familjemedlemmar till en patient som riskerar att ha sådana missbildningar. Dessutom är MR mycket användbar vid planering av ett kirurgiskt ingrepp, eftersom det gör att du kan bedöma utbildningens storlek, dess gränser och därmed bestämma vilken typ av operation och kirurgisk tillträde.

I klassisk angiografi visualiseras inte de flesta cavernösa missbildningarna, och även om tecken upptäcks är de extremt ospecificanta. Om bildningen utvecklas i kombination med andra vaskulära missbildningar, som förekommer hos cirka 30% av patienterna med venösa missbildningar, blir dess MR-egenskaper mycket mer komplicerade och mindre specifika. Hos sådana patienter kan angiografi vara användbar för att ytterligare klargöra diagnosen.

Cavernous angioma eller tumör?

Hjärnskanningar med CT och MR kan i de flesta fall tydligt särskilja kaviteten från andra hjärnstrukturer, inklusive tumörer av olika grader av malignitet. Men i vissa fall är differentieringen av dessa enheter ett diagnostiskt problem, vilket kräver stor erfarenhet. I detta avseende är möjligheten att attrahera en högkvalificerad diagnostiker avgörande. Dessutom ger högkvalitativ avkodning av CT- och MR-bilder en lösning på andra diagnostiska uppgifter: eliminering av det omgivande cerebrala ödemet, identifiering av svårighetsgraden av blödning, beskrivning av detaljer som påverkar kavernets funktion. Vid tvivel om diagnosen är det nödvändigt att konsultera en radiolog från ett ledande center som specialiserat sig på hjärnpatologi. Den andra åsikten hos en sådan diagnostiker kan vara mycket värdefull vid differentialdiagnosen av angiom och andra patologiska tillstånd.

Cavernösa angiom på CT

Vid användning av visualiseringsmetoder är det användbart att dela hålrummet i 3 komponenter. Dessa innefattar (1) en perifer pseudokapsel bestående av glialvävnad impregnerad med hemosiderin, (2) en oregelbunden mellanliggande vävnad som förbinder håligheterna och (3) en central vaskulär del bestående av vaskulära håligheter med långsam cirkulation.

På CT-skanningar utan kontrastförbättring ser ett cavernom ut som en brännbar oval eller nodulär formation, kännetecknad av en något eller måttligt ökad röntgendensitet och inte har en volymetrisk effekt på den omgivande parenkymen. Kalkningsställen och hemosiderinsättningar i väggarna av fibrösa partitioner, tillsammans med stagnation av blod i kaviteterna, bidrar till en ökning av röntgendensitet i bilder utan kontrastförbättring. På CT-skanningar finns kalcifieringar i cirka 33% av alla hålrum. Om bildningen är gammal kan den innehålla centrala icke-kontrastområden med låg densitet, vilket motsvarar cystor från resorberade hematomer.

Kontrastförstärkning kan vara antingen lägsta eller högsta, även om 70-94% cavernous missbildningar efter intravenös kontrastmedium kontraste svagt eller måttligt. I de flesta fall är god kontrast resultatet av ökat blodflöde i den vaskulära komponenten i bildningen. Heterogena "spräcklig" opacifikation orsakad av intravaskulär fibrösa septa, och kanten av låg densitet vid periferin - pseudo glial vävnad som omger utbildning.

Masseffekten för kaviteten är inte karaktäristisk, utom i fall då de är associerade med nyblödning. På CT-bilder utan kontrastförbättring kan det inte hända att kaviteterna detekteras alls. Vid blödningar och bildandet av intracerebralt hematom, visualiseras cavernom som områden av fokal signalförstärkning i området intill hematomen.

Varje blödning som upptäcks vid en CT-skanning i en relativt ung patient bör undersökas grundligt, och cavernös angiom ska alltid betraktas som en möjlig orsak. Vid undersökning av en patient med konvulsivt syndrom bör cavernous angiom också betraktas som en sannolikt etiologisk faktor, särskilt om patienten är 20 till 40 år gammal.

Definieras av CT cavernous missbildningar kan också innefatta andra sällsynta vaskulär missbildning (trombos i arteriovenösa missbildningar, kapillär telangiektasi), gliom (låg-differentierade astrocytom eller oligodendrogliom) och metastatiskt melanom.

MR-cavernösa angiom

Cavernösa angiom representerar ca 1% av alla intrakraniella vaskulära lesioner och 15% cerebrovaskulära missbildningar. Vid utveckling och introduktion av MRT har cavernösa angiomer blivit de vanligaste upptäckta vaskulära missbildningarna av hjärnan. I tidiga studier på obduktionsmaterial var frekvensen av deras förekomst 0,02-0,53%. Med användning av MRI-frekvens av formation liknande kavernöst hemangiom var 0,39-0,9%, och detektering med användning av MRI tidigare identifierade asymptomatiska formationer framkallade mot deras frekvens 0,45-0,9%.

Gör en MR-av hjärnan i St Petersburg

På MR är parenkymala cavernösa angiomer representerade av en karakteristisk "popcorn" -typ, klart avgränsad, med en platt gräns. Den inre delen representeras av flera foci av signalen med varierande intensitet, vilket motsvarar blödningar vid olika upplösningssteg.

MRI tecken på cavernous angiom. Stora cavernösa angiom från den högra frontalbenen och vänster occipitalloben på en T1-vägd axiell sektion. Dessa två heterogena mass lesioner noteras meshwork centrala parti med omväxlande områden med hög och låg signalintensitet omgiven hypointense kant hemosiderin.

Färsk hematom innehållande deoxihemoglobin, izointensivna på T1-viktade bilder och hypointense signifikant på T2-viktade bilder. Subakut hematom innefattande den extracellulära methemoglobin, hyper på både T1- och T2-viktade på bilder på grund av paramagnetisk verkan som utövas methemoglobin.

Mellanliggande fibrösa element kännetecknas av svag signal hypointense på T1 och T2-viktade bilder, eftersom de innehåller förkalkningar och hemosiderin. Den heterogena inre delen av bildningen är omgiven av en hemosiderinfälg, som har en låg intensitet på T1-viktiga bilder. Hypointense denna kant blir mer uttalad liknar en halo på T2-viktade bilder och gradienteko bilder i läget på grund av den högre känsligheten hos dessa sekvenser till de förändringar i magnetfältet.

Axiala MR-bilder i gradient-ekotillstånd möjliggör bättre visualisering av stora cavernösa angiom i de högra front- och vänster occipitalloberna. Hemosiderinfälgen presenteras i form av en halo på grund av den ökade magnetiska mottagligheten av hemosiderin.

Mindre cavernom visas på T1 och T2-viktade bilder som lågintensiva noduler.

Formationer av liten storlek visualiseras bättre i bilder i gradient-ekotillståndet på grund av ökad känslighet för förändringar i magnetfältet, vilket är karakteristiskt för sådana pulsekvenser. Det visade sig också att i successiva bilder i lutningsekko-läget visualiseras små punktformationer bättre när ekotiden förlängs; Dessa data tyder på att sådana formationer innehåller paramagnetiska ämnen.

På MRI lutning ekon i fler läge visualiseras bilateral liten prick och rundade fickor låg intensitet och periventrikulär subkortikal vit substans. Den största centrum visualiseras i periventrikulär vita substansen i frontalloben anterior till den främre (frontala) horn av den vänstra laterala ventrikeln nära knät av corpus callosum. Flera foci av mindre storlek syns främre och bakre från den.

Bilderna som erhållits med hjälp av time-of-flight angiografi, methemoglobin i mitten av cavernous missbildningar kan likna en rörlig blod. Emellertid, i en efterföljande faskontrast MR angiogram erhålls genom att installera en liten flödeshastighet vid kodning (10-20 cm / s), flödet av blod eller patologisk kärlbildning inte visualiseras, vilket därigenom eliminerar vaskulär lesion.

Vanligtvis mullrande angiom inte har surroundeffekter på intilliggande vävnader och orsakar ödem, liksom de tenderar att inte närvaron av en utfodrings artär och dränerande venen, utom i de fall när de är associerade med liknande kärlmissbildningar. Cavernösa angiom är ofta förknippade med venösa missbildningar, vilka kännetecknas av närvaron av en dräneringsår. I sådana blandade fall kan standard angiografi vara till hjälp.

T2-vägd bild av pons pons.

Av kavernösa missbildningar, detekterbar på MRI inkluderar andra dolda kärlmissbildningar (trombos AVM / aneurysm, kapillär telangiectasia), blödning i den primära eller sekundära tumör (metastas av melanom, koriokarcinom, sköldkörteln eller njurcancer), amyloid angiopati, behandling, eller primär infektion (toxoplasmos eller dynt) associerad med en skada i blodsystemet, multipla blödningar (disseminerad intravaskulär koagulation, leukemi), och effekterna av diffus axonal skadat eniya.

Angiografi för cavernösa angiom

Generellt är det troligt att cavernformiga missbildningar inte är synliga under angiografi, och om de visualiseras är deras tecken väldigt ospecificerade. I diagnosen av en cavernös MRI ersattes helt standard angiografi. Om dock bildningen är förknippad med andra typer av vaskulära missbildningar, vilket observeras hos 30% av patienterna med venösa angiom, blir dess MR-egenskaper mer komplexa och mindre specifika. I sådana patienter är angiografi användbart för mer detaljerad förtydligande av utbildningens karaktär.

De flesta cavernösa missbildningarna (37-48%) uppträder på avaskulära angiogram som avaskulära massor. På grund av det extremt låga blodflödet inuti missbildningarna kan resultaten av arteriografi ofta vara normala. Om bildningen är tillräckligt stor eller associerad med hematom kan en volymeneffekt (masseffekt) på de närliggande kärlen noteras. Avaskulär vy missbildning på grund av kläm angiogram eller förstörelse av fartyg på grund av blödning, trombos, och de små stora fartyg, som förbinder hålrummet med en perifer sinusformade kärl normala parenkym, som ger en generellt låg nivå av blodflödet. Om storleken på en liten utbildning, och om det inte är förknippad med ett hematom, sedan 20-27% av angiogram kommer att matcha priset. Vid den första injektionen av ett kontrastmedel kan kapillärernas expansion inte visualiseras; Om kontrastinjektion utförs upprepade gånger större volym och en angiogram bedömdes efter att ha väntat en längre tid, utbyggnaden av kapillärer visualiseras bättre. I vilket fall som helst är detta ett icke-specifikt radiologiskt fenomen som kan vara karakteristiskt för många andra förhållanden.

Kandidat för medicinsk vetenskap, medlem av det europeiska samhället av radiologer

Orsaker, symtom och behandling av hjärntomvern

Hjärnans kavernösa hemangiom är en ganska sällsynt sjukdom. Endast 0,5% av invånarna på jorden har denna patologi.

Det är inte lätt att upptäcka denna bildning, den är infödd, men de första symptomen syns vanligen i vuxen ålder - i åldern 20-40 år.

Ofta misstänker en person inte ens närvaron av hålrum i blodkärlens väggar som matar sin hjärna. Och för dem som har funnit en sådan tumör är det viktigt att veta vilka komplikationer det ger, och vilka metoder som används för att ta bort det, eftersom hjärnans cavern inte är föremål för konservativ behandling.

Vad är ett cavernom

Vad är det - en hjärnhål? Med en sådan diagnos är frågan alltid oroad om denna bildning är malaktig, kan den degenerera till cancer i den mänskliga hjärnan? Cavernoma - en godartad bildning av vaskulärt ursprung, det består av hålrum i hjärnans blodkärl.

Hålrummen kan fyllas med blod eller blodproppar men har inte tillgång till den allmänna blodbanan. En annan typ av vaskulär malformation är hemangiom - en snodd av blodkärl. Det ser ut som en kuperad tumör av en blåaktig tinge, omgiven av nervvävnad med gula fläckar - spår av blödningar som är karakteristiska för hålrummet.

Cavernom och hemangiom kan växa (2-3 mm till 4-5 cm), men ge inte metastaser och degenereras inte i cancer.

Typer av sjukdom

Symptom, behandling och prognos av sjukdomen beror på lokalisering av cavernet. Cavernösa missbildningar kan bildas i vilken del av hjärnan som helst.

 • En hål i hjärnstammen är en av de mest komplexa formerna för denna patologi. Hjärnstammen är ansvarig för kroppens vitala funktioner: hjärtslag, andning, aptit. Detta område är särskilt känsligt, den minsta blödningen åtföljs av kramper, medvetslöshet och kan bli ett hot mot livet. Dessutom är hjärnstammen en otillgänglig plats för kirurgisk ingrepp.
 • På den cavernösa cerebellan står för 8% av alla hemangiomfall i hjärnan, medan det hos människor är nedsatt motor- och talfunktion. Den osäkra gången, absurda lägen och huvudets position, oförståeligt tal, nedsatt finmotorisk förmåga kan signalera tillväxten i hjärnhinnan i en vaskulär tumör.

Hyppig lokalisering av hemangiom - de övre delarna av hjärnan - är supratentoriella tumörer. De utvecklas i parietala och occipitala delar, de främre, tidsmässiga (temporal) lobesna i hjärnhalvtalen.

 • En grotta i den främre delen leder till minnesstörning, mental instabilitet (depression ersätts av eufori), talproblem, handstil blir ojämn och oläslig. Med lokaliseringen av hemangiomen till höger visar personen ökad aktivitet, är i ett positivt humör, omedvetet att orsaken till detta är hjärnspatologi.
 • Utvecklingen av en tumör i de temporala lobesna påverkar funktionen av ljudanalysatorer. Med missbildningar i vänster temporal lobe är uppfattningen av ljud störd, de kommer inte ihåg, en person kan upprepa sina egna ord många gånger utan att märka det. Hemangiom i rätt temporal lobe stör processen för att analysera ljudinformation: ljud skiljer sig inte åt, röster känns inte igen.
 • Den parietala delen av hjärnhalven är ansvarig för intelligens och mental aktivitet. Utseendet av ett cavern i denna del leder till en minskning av intelligens.
  Tumörer är också enkla och multipla (10-15% av fallen). Enkla kavernom avlägsnas omedelbart. Flera formationer sprids i alla delar av hjärnan. De indikerar patologins ärftliga karaktär, som inte är föremål för kirurgisk behandling.

Orsaker till

Orsakerna till utseendet på hjärntomvernet av forskare och läkare är inte helt förstådda. De flesta experter är benägna att tro att denna sjukdom är infödd. Framdriften för bildandet av vaskulär missbildning i fostret är en virusinfektion hos moderen under graviditetens första trimester.

Vid denna tidpunkt är embryotets cirkulationssystem bildat, virus kan framkalla nekros av vaskulära vävnader och utseendet av håligheter och vaskulära fläckar.

Negativa faktorer beaktas också:

 • för tidigt eller svårt förlossning med skador
 • sen eller multipel graviditet
 • kränkning av placentans integritet
 • dåliga vanor och sjukdomar hos modern under graviditeten.

Cavernom är inte uteslutande medfödda avvikelser. Liknande formationer kan förekomma i vilken livstid som helst. Ibland är de orsakade av huvudskador, det finns också förslag på att deras utveckling främjas av strålning, infektioner, inflammatoriska processer och nedsatt immunförsvar.

Kliniska manifestationer av hjärntomvern

Brain cavernoma är en volymutbildning som sätter press på nervcentren och stör deras arbete.

Blödning eller blödning i hjärnans substans är det farligaste symptomet på hemangiom. Risken för blödning är upp till 25%. En tredjedel av patienterna som genomgått blödning återkommer det.

Detta symptom åtföljs av ett neurologiskt underskott: kroppens rörlighet är begränsad, muskelstyrkan minskar, den intellektuella aktiviteten störs. Återkommande blödning leder till funktionshinder och hotar patientens liv.

Vid lokalisering av stora hemangiom i stammen utvecklas tidsmässiga och frontala lobes cerebrala manifestationer av patologi:

 • huvudvärk (cephalgia) - förekommer först då och då, förvärvar en envis karaktär och inte lindras av smärtstillande medel eller antispasmodika; Det kan ha en pulserande karaktär, men oftare är det kontinuerligt. Alla andra symtom utvecklas på grund av ökande cefalgi;
 • epileptiska anfall med konvulsioner blir permanenta symtom om en stor tumör är belägen i hjärnans större hemisfärer;
 • kräkningar - i detta fall är symtomen inte ett tecken på matsmältningsbesvär. Anfall börjar på grund av irritation av kräkningscentralerna i hjärnan mot bakgrund av en allvarlig huvudvärk. Det finns ingen lättnad efter kräkningar.

Tecken på brännsjukdomar kan läggas till cerebrala symtom:

 • med blödningar i frontalloberna förgiftas nervcellerna genom sönderdelningsprodukter, vilket medför att deras funktion störs: psyken förändras, personen förlorar självkontroll och tidigare förvärvade beteendeförmågor. Även om källan för överträdelser elimineras under operationen kommer hjärnfunktionerna inte att återhämta sig fullt ut.
 • med cavernom i hjärnans temporal lobes är afasi möjligt - en person förlorar förmågan att formulera tal. Auditiv hallucinationer, konstant tinnitus och ringning i huvudet, förminskning av det visuella fältet läggs till det. Sådana fenomen kan bli irreversibla om den dominerande temporala loben påverkas av hemangiom.

Samtidigt manifesterar små tumörer i delar av hjärnan som inte är ansvariga för vitala funktioner ofta inte sig själva.

diagnostik

Av alla forskningsmetoder för diagnos av hemangiom är magnetisk resonansbildning det mest informativa. Det låter dig se de minsta grottorna och skilja dem från andra tumörer.

MR gör det möjligt att upptäcka vaskulära tumörer med stor sannolikhet. För att identifiera multipelformen av ett hålrum med en MR-studie används en modern teknik - traktografi, som låter dig se bildandet i 1-2 mm.

En sådan vanlig metod för att diagnostisera hjärnsjukdomar som angiografi är inte informativ för hemangiom.

Dessa tumörer är inte associerade med det allmänna blodflödet, det finns ingen blodförflyttning i dem. Angiografi gör det möjligt att identifiera andra vaskulära patologier: arteriovenösa missbildningar, aneurysmer, med denna funktion kan de särskiljas från hålrum.

Beräknad tomografi ger inte tillräckligt med data för en säker diagnos av hemangiom. Men det låter dig snabbt bestämma lokalisering och natur av blödning, vars orsak är ett cavernom, och därigenom bedöma risken för en tumör.

behandling

En cavernom är en godartad tumör som inte regenererar, den är inte mottaglig för behandling med cancer mot cancer. Hemangiom kan endast tas bort kirurgiskt. Sådana operationer görs dock endast när de anges, eftersom de är långt ifrån säkra.

Indikationer för kirurgi

Beslutet om operationen görs inte bara av den behandlande läkaren utan också av patienten själv, vem måste väga för och nackdelar med denna behandlingsmetod.

Läkare rekommenderar kirurgi i följande fall:

 • hemangiom ligger i ytzonerna och påverkar inte hjärnans vitala områden, men det orsakar krampanfall, epileptiska anfall, skapar ett hot om blödning.
 • tumören är lokaliserad i hjärnans område som är ansvarig för vitala funktioner, orsakar persistenta cerebrala störningar, svåra krampanfall och har redan provocerat åtminstone en blödning.
 • Det upptäckta cavernom har nått en stor storlek och fortsätter att växa.

Anledningen till att transaktionen vägrar är följande skäl:

 • sjukdomen fortskrider utan symptom och åtföljs inte av neurologiska störningar;
 • Cavernom ligger i hjärnans djupa strukturer, där operationen är särskilt farlig;
 • patienten har en multipel form av cavernös hemangiom;
 • patientens ålder är ett hinder för operation och efterföljande rehabilitering.

Med sjukdomens asymptomatiska förlopp väljs en väntetakt: patienten är under observation. Men han kan när som helst bestämma sig för en operation och rädda sig permanent från farliga komplikationer.

Traditionell operation

Avlägsnande av cavernet genom den öppna metoden (kraniotomi) är den vanligaste behandlingen för hjärnans vaskulära missbildningar. Tumören är klart separerad från nervvävnaden som omger den, så excision är inte svår för en erfaren kirurg.

Avlägsnandet av den massa som har pressat intilliggande delar av hjärnan ger en chans att bli av med de smärtsamma symptomen på neurologisk störning.

Under operationen avlägsnas även stora tumörer med framgång. Efter operationen återkommer epilepsiattacker inte längre i 62% av fallen och tre fjärdedelar av opererade patienter känner sig mycket bättre. Komplikationer efter operation uppträder hos 11% av patienterna med formationer i farliga områden.

Med den djupa lokaliseringen av kaviteten utvecklar hälften av de opererade patienterna neurologiska störningar som är reversibla. Dödligheten efter borttagning av grottor är 0,5%.

Icke-invasiva och minimalt invasiva metoder

Moderna metoder tillåter att påverka hjärntumörer utan att störa kranens integritet eller genom åtkomst av minsta storlek.

 • radiokirurgi med cyber- och gammakniv. En cyberkniv är en riktad stråle joniserande strålning som verkar på en tumör, men berör inte frisk vävnad. Operationen består av 5 sessioner om 1 timme per dag. Non-invasiv metod - gör att du kan göra utan att öppna skalle, är ett alternativ till traditionell operation, särskilt när tumören ligger i en svår att nå och vital del av hjärnan. Radiokirurgi eliminerar upprepade blödningar, antalet epilepsipisoder efter det är signifikant minskat;
 • laserterapi. Den mest effektiva metoden för att avlägsna hemangiom som ligger på hjärnans yta är att ta bort dem med en laserstråle. Sådana operationer utesluter blödningar, undviker cicatrization av hjärnvävnad;
 • diatermokoagulering - en metod för värmebehandling av högfrekvent ström på vävnader. För behandling av vaskulära missbildningar i hjärnan används den för att eliminera små formationer med hög risk för blödning.
 • kryokirurgi. En relativt ny metod för behandling av hjärntumörer: De påverkas av flytande kväve, vilket fryser de patologiska strukturerna, orsakar deras nekros.
  sclerotherapy. Sklerosant - ett speciellt biologiskt ämne som orsakar vidhäftning av blodkärlens väggar. Införandet av ett sådant ämne i håligheten orsakar dess vidhäftning, minskning av storlek och avlivning;
 • behandling med hormonella droger. Hormonala droger används i fall där ett cavernom eller hemangiom växer mycket snabbt. Med hjälp av hormoner bromsar de tillväxten av missbildningar, i vissa fall börjar det att regressera.

Möjliga komplikationer och prognos

Brain cavernoma är en oförutsägbar sjukdom. Det kan vara asymptomatisk eller orsaka hemorragisk langiotomi med allvarliga neurologiska komplikationer.

Om behandling av hjärnan cavernom påbörjades i ett tidigt skede, då symtomen inte var särskilt allvarliga (blödningar, kramper etc.) har patienten alla chanser att undvika funktionshinder och återgå till föregående aktiva liv.

Av stor betydelse efter avlägsnandet av cavernom är rehabiliteringsperioden. Patienten behöver massage från terapeuter för att återställa förlorad motorfunktion. Det bör noggrant övervakas av neurologer för att utesluta eventuella komplikationer som är konsekvenser av operationen. Att arbeta med en talterapeut kommer att återställa talförmågan.